Module Code: hero
Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

ปัจจัยบางอย่างมีผลต่อความล้มเหลวในการจับสัด ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงต่อของประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม เช่น การผสมไม่ติด และลูกไม่ดก

Module Code: content-image-block
h

ปัญหาจากพ่อสุกร

การจับสัดโดยใช้พ่อสุกรยังคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเกษตรกร

  • ต้องมั่นใจว่าพ่อสุกรและแม่สุกรได้สัมผัสกันนานเพียงพอ (จมูกชนจมูก)
  • พ่อสุกรที่อายุน้อยอาจมีฟีโรโมนไม่เพียงพอ
  • พ่อสุกรอายุมากอาจดุร้าย ซึ่งเป็นอันตรายต่อเกษตรกร
  • บางฟาร์มไม่สามารถนำพ่อสุกรมากระตุ้นการเป็นสัดได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
  • กรณีที่มีพ่อสุกรในฟาร์มไม่เพียงพอสำหรับใช้งาน
Module Code: content-image-block
h

แม่สุกร

แม่สุกรบางตัวโดยเฉพาะแม่สาวมักจะแสดงอาการเป็นสัดไม่ชัดเจน

ทำให้ต้องมีการใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถจับสัดได้ในช่วงเริ่มต้นของการเป็นสัด เกษตรกรจึงจะสามารถกำหนดช่วงเวลาในการผสมเทียมได้อย่างแม่นยำ

Module Code: content-image-block
h

ปัจจัยจากคน

ความชำนาญของเกษตรกรมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จในการจับสัด

ปัจจัยเสี่ยงจากเกษตรกรได้แก่;

  • ต้องมั่นใจว่ามีขั้นตอนในการทำงานที่ถูกต้อง
  • แม่สุกรบางตัวไม่ได้แสดงอาการเป็นสัดในทันทีที่ได้กลิ่นหรือได้สัมผัสพ่อสุกร ดังนั้นควรให้เวลาเป็นพิเศษในการจับสัด
  • ควรจับสัดมากกว่าวันละหนึ่งครั้ง
  • การสับเปลี่ยนพนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
Module Code: cta-content-image-block
h

ลดความเสี่ยงด้วยบอร์เบทเทอร์

บอร์เบทเทอร์ เป็นผลิตภัณฑ์เพียงหนึ่งเดียวที่ประกอบด้วยฟีโรโมนสำคัญของพ่อสุกรถึง 3 ชนิด การใช้ บอร์เบทเทอร์ เสริมในขั้นตอนการจับสัดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจับสัดได้

ไปที่หน้าถัดไปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลดความเสี่ยงด้วยบอร์เบทเทอร์

Module Code: repeater

your browser is too old, please use Firefox, Edge or Chrome Download.